Reserva de Praza

  Información Titor/a

  Enderezo

  Datos da/o Acampada/o

  Campamentos con Pernocta

  Campamento sen Pernocta Lug2

  Datas Campamento sen Pernocta e Outros Comentarios


  CLÁUSULA INFORMATIVA PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE.

  VIDA LÁCTEA, SLU titular do CIF B27304443 domiciliado en C/ PINTOR CORREDOIRA, 4, 27002, LUGO con teléfono: 982828492 e correo electrónico: info@vidalactea.com
  Contacto DPD: subdireccion. lug2@ gmail. com garántelle a protección de todos os datos de carácter persoal facilitados e infórmalle que:
  • En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlle o servizo solicitado e ofrecerlle o asesoramento acorde coas súas necesidades, así como o envío de comunicacións e circulares informativas do seu interese.
  • A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado e o cumprimento da relación contractual establecida. A oferta prospectiva de servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato.
  • Todos os datos recolleitos contan co compromiso de confidencialidade e coas medidas de seguridade establecidas legalmente, e baixo ningún concepto son cedidos ou tratados por terceiras persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimento usuario, titor ou representante legal, salvo naqueles casos nos que for imprescindible para a correcta prestación do servizo ou exista unha obrigación legal.
  -Así mesmo solicito a súa autorización para ofrecerlle servizos relacionados cos solicitados e fidelizarlle como usuario, así como para a elaboración de informes e estatísticas a nivel interno e para a recepción de comunicacións relacionadas coa nosa entidade que poidan ser do seu interese.
  -Así mesmo solicito a súa autorización para a cesión dos seus datos (incluíndo aqueles relacionados coa súa saúde) a entidades, profesionais e servizos públicos ou privados necesarios para a prestación do servizo solicitado.
  -Así mesmo solicito a súa autorización para a publicación das súas imaxes, fotografías e vídeos nos espazos públicos da nosa entidade, así como en posibles publicacións (revistas, etc), Internet (blogue, redes sociais, páxina web, etc) e calquera medios de comunicación, con fins de difusión das actividades da mesma.
  • Só recolleranse os datos estritamente necesarios para a prestación dos servizos. Na recollida e o tratamento dos datos de carácter persoal adoptáronse as medidas de seguridade adecuadas para evitar a perda, o acceso non autorizado ou a manipulación dos mesmos, de acordo co establecido na normativa de aplicación
  • Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados
  • No caso de que sexa menor de 14 anos será necesario o consentimento expreso e por escrito dos seus pais/titores e/ou representantes legais para o tratamento dos seus datos de conformidade co establecido no presente documento.
  • Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non e poderá en todo momento, acceder, solicitar a rectificación dos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento. A empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Os interesados tamén terán dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.
  • O exercicio destes dereitos pode realizalo acompañando copia do seu DNI, mediante un correo electrónico a: info@vidalactea.com ou ben mediante comunicación escrita á seguinte dirección postal: C/ PINTOR CORREDOIRA, 4, 27002, LUGO
  • A través da firma do presente documento vostede autoriza a VIDA LÁCTEA, SLU ao tratamento dos seus datos de carácter persoal e todo iso de conformidade co establecido nos parágrafos anteriores.

  icon-1.png

  Campamentos de Galicia

  É a marca de actividades de verán da empresa Vida Lactea que leva traballando no Lecer e Tempo Libre máis de 20 anos
  icon-2.png

  Enderezo

  Pintor Corredoira, 427002 - LugoSpain
  icon-3.png

  Contacto

  Horario de Oficiña: de 10:00 a 17:00 Teléfono: +34 982 82 84 96Email: campamentosdegalicia@vidalactea.com

  Vida Láctea © 2023. Tódolos dereitos reservados