Política de Privacidade

AVISO LEGAL

Datos do Responsable

 • Identidade do Responsable: VIDA LÁCTEA, SLU
 • Nome comercial:  VIDA LÁCTEA
 • NIF/CIF: B27304443
 • Dirección: C/ PINTOR CORREDOIRA, 4, 27002, LUGO
 • Correo electrónico: info@vidalactea.com
 • Actividade: Outras Actividades Culturais, ensino, lecer e tempo libre
 • Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo Tomo: 329 Folio:178 Libro: 0 Folla: LU-9871 Data: 24/04/2004
 • Contacto DPD: subdireccion.lug2@gmail.com

Neste espazo, o USUARIO, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.

VIDA LÁCTEA, SLU (en diante “A EMPRESA”), como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de Decembro e  a LSSI-CE a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web integrantes do sitio web da EMPRESA, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web campamentosdegalicia.com (“Usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal campamentosdegalicia.com

Datos persoais que solicitamos e como o facemos

Compromisos e obrigacións dos usuarios

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa EMPRESA. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

·         A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;

·         Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares;

·         A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, campamentosdegalicia.com, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da EMPRESA ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

No entanto, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, por tanto A EMPRESA non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario á EMPRESA poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva á EMPRESA, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e A EMPRESA utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

Reclamacións

A EMPRESA informa que existen follas de reclamación a disposición de usuarios e clientes.

O Usuario poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo ben un correo electrónico a info@vidalactea.com  ou ben por correo postal a: C/ PINTOR CORREDOIRA, 4, 27002, LUGO indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expondo os motivos da súa reclamación.

Plataforma de resolución de conflitos

Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da EMPRESA. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da EMPRESA.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web,  deberá notificar dita circunstancia á EMPRESA indicando:

·         Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.

·         Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación

Ligazóns externas

As páxinas da web vidalactea.com, proporciona ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

·         Contidos doutros blogues

·         Ferramentas

·         Recursos

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns.

A EMPRESA non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio, páxinas, promocións, programas de afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e non se identifica ao usuario.

A Información que se proporcione nestes Sitios patrocinado ou ligazóns de afiliados está suxeita ás políticas de privacidade que se utilicen nos devanditos Sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Polo que recomendamos amplamente aos Usuarios a revisar detalladamente as políticas de privacidade das ligazóns de afiliado.

O Usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal campamentosdegalicia.com, deberá obter a autorización previa e escrita da EMPRESA. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre A EMPRESA e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte da EMPRESA dos seus contidos ou servizos

Política de comentarios

Na nosa web permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas.

Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros.

Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilio privado ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.

Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.

Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se considerarán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

Exclusión de garantías e responsabilidades

O Prestador non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

·         A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;

·         A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;

·         O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;

·         A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.

·         O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Dereito de Exclusión

A EMPRESA resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

Modificacións

A EMPRESA resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Lei aplicable e xurisdición

A relación entre A EMPRESA e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña.

Contacto

No caso de que calquera Usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal campamentosdegalicia.com, por favor diríxase a info@vidalactea.com..

De parte do equipo que formamos A EMPRESA agradecémosche o tempo dedicado en ler este Aviso Legal.

VIDA LÁCTEA, SLU infórmalle que os datos de carácter persoal que nos proporcione enchendo o presente formulario serán tratados por VIDA LÁCTEA, SLU como responsable desta web.

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais que lle solicitamos é para xestionar o envío da información solicitada, xestión de subscricións e moderación de comentarios do blogue.

Legitimación: Ao marcar a casa de aceptación, está a dar o seu lexítimo consentimento para que os seus datos sexan tratados conforme ás finalidades deste formulario descritas na política de privacidade.

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento e portabilidad de datosen info@vidalactea.com  así como o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.

Política de Privacidade

Esta política de privacidade establece a forma en que se van a xestionar os datos persoais nesta web. É imprescindible que a leas e aceptes antes de seguir navegando.

A empresa titular de campamentosdegalicia.com  é VIDA LÁCTEA, SLU (en diante A EMPRESA). Entre os valores cos que nos identificamos está a transparencia, por iso desexamos que coñezas desde o inicio, que a privacidade dos teus datos é moi importante para nós. Nesta declaración de privacidade explícase que datos persoais recompilamos dos nosos usuarios e como os utilizamos. Convidámosche a ler detidamente estes termos antes de facilitar os teus datos persoais nesta web.

ADVERTENCIA MENOR DE IDADE

Os maiores de catorce anos poderán rexistrarse en campamentosdegalicia.com  como usuarios sen o previo consentimento dos seus pais ou titores.

No caso dos menores de catorce anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes.

Se es menor de catorce anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarche como usuario.

Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Esforzámonos en crear un espazo seguro e confiable e por iso queremos compartir os nosos principios respecto da túa privacidade:

·         Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que nos requiras.

·         Nunca compartimos información persoal dos nosos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou en caso que contemos coa túa autorización expresa.

·         Nunca utilizaremos os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal.

A EMPRESA adecuou esta web ás esixencias Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de Decembro, así como coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos teus datos persoais

 • Identidade do Responsable: VIDA LÁCTEA, SLU
 • Nome comercial:  (A COMPLETAR)
 • NIF/CIF: B27304443
 • Dirección: C/ PINTOR CORREDOIRA, 4, 27002, LUGO
 • Correo electrónico: info@vidalactea.com
 • Actividade: (A COMPLETAR)
 • Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo Tomo: 329 Folio:178 Libro: 0 Folla: LU-9871 Data: 24/04/2004
 • Contacto DPD: subdireccion.lug2@gmail.com

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios web e subscritores”.

Para o tratamento de datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Principios que aplicaremos á túa información persoal

No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

·         Principio de licitud, lealdade e transparencia: Sempre imos requirir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos previamente con absoluta transparencia.

·         Principio de minimización de datos: Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os requirimos. Os mínimos posibles.

·         Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informar o prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as nosas listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

·         Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

Como obtivemos os teus datos?

Os datos persoais que tratamos na EMPRESA proceden de:

·         Formulario de contacto

·         Formulario de subscripción

·         Comentarios en blogue

·         Formulario de solicitude de servizos

·         Formulario de alta como afiliado

·         Formulario de venda

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

O interesado pode exercer os seguintes dereitos:

   Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

   Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.

   Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.

   Dereito a oporse ao tratamento.

   Dereito á portabilidad dos datos.

   Dereito a retirar o consentimento prestado.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na Entidade estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán oporse ao tratamento dos seus  datos. Neste caso, a entidade,  deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Podes exercer os teus dereitos a través dos medios de contacto indicados nesta política, enviando un email a: info@vidalactea.com ou ben dirixir un escrito a C/ PINTOR CORREDOIRA, 4, 27002, LUGO, así como obter máis información sobre os teus dereitos e acceder a modelos para o seu exercicio na seguinte dirección web: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos

Así mesmo, informar o teu dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se a petición de exercicio dalgún dereito non foi satisfeita correctamente ou se por calquera outro motivo consideras que os teus datos persoais non están a ser tratados correctamente. Para iso, poderás dirixirche á seguinte dirección web

https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia

En cumprimento do prevido no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, se vostede non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa na seguinte dirección de correo electrónico da entidade, indicando no asunto “Non enviar correos”.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario conéctase con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo ao titular, subscribirse ou realizar algunha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable A EMPRESA. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por campamentosdegalicia.com  só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Na EMPRESA existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información que nos facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):

·         Formulario de contacto: Solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, email, para responder os requirimentos dos usuarios. Por exemplo, podemos utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poidas ter e que non estean suxeitas ás condicións de contratación. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de (A Completar)  dentro da UE.

·         Formulario de subscrición a contidos: Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, email, para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario ao realizar a subscrición. Dentro da web existen varios formularios para activar a subscrición. Os boletíns electrónicos ou newsletter están xestionados por Mailchimp. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de (A Completar)  dentro da UE.

·         Formulario de alta para comentarios do blogue: Para comentar as publicacións do blogue  requírese que o usuario se dea de alta a través deste formulario. Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, email, Sitio web. Unha vez dado de alta, o usuario poderá realizar tantos comentarios como desexe e dar resposta sobre os anteriores. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de (A Completar)  dentro da UE.

·         Formulario de solicitude de servizos: Solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, email, Teléfono, Dirección, para solicitar algún dos servizos que pon a disposición dos seus usuarios. A información solicitada permitirá solicitar o servizo correspondente para unha posible tramitación do mesmo offline. As solicitudes serán respondidas por correo electrónico. A web non permite xestionar pagos directamente. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de (A Completar)  dentro da UE.

·         Formulario de alta como afiliado: Para darche de alta no noso propio programa de afiliación da EMPRESA. Para iso, requírese que o usuario se dea de alta a través deste formulario. Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, email, Teléfono, Dirección. O usuario dispón dun formulario de alta suxeito ás condicións de contratación especificadas nas nosas condicións de contratación particulares do programa de afiliación. Onde referirá os produtos e/ou servizos recolleitos no mesmo, requirindo datos fiscais e de contacto. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de (A Completar)  dentro da UE.

·         Formulario de venda: O usuario dispón de diferentes formularios de compra suxeitos ás condicións de contratación especificadas en para cada produto ou servizo onde se lle requirirán datos de contacto e de pago como: Nome, apelidos, DNI, correo electrónico, teléfono, dirección completa. Os datos de pago serán solicitados e xestionados pola pasarela de pagos utilizados pola web.

Existen outras finalidades pola que tratamos os teus datos persoais:

·         Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

·         Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.

·         Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que detallo na política de cookies.

 • Para xestionar as redes sociais. A EMPRESA pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de campamentosdegalicia.com   rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario. Tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos da EMPRESA. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, VIDA LÁCTEA, SLU con domicilio en C/ PINTOR CORREDOIRA, 4, 27002, LUGO será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.

A EMPRESA non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar ao usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Remarketing

A función de remarketing permítenos chegar ás persoas que visitasen campamentosdegalicia.com anteriormente e asociar unha audiencia determinada a unha mensaxe concreta. O remarketing é un método para conseguir que os usuarios que visitaron o noso sitio volvan facelo.

Como usuario infórmoche que estou a recompilar información para esta función de remarketing en campamentosdegalicia.com.

A información que recompilamos grazas a esta función é recollida polas cookies de Facebook. Podes coñecer os datos que recompilan estas cookies nas seguintes políticas de privacidade de cada servizo:

·         Facebook

Se non queres que a túa información sexa recompilada por estas cookies, podes inhabilitar o uso de cookies de Google a través da Configuración de anuncios de Google. Tamén podes inhabilitar o uso de cookies dun provedor terceiro a través da páxina de inhabilitación de Network Advertising Initiative.

Este tipo de servizos permite interactuar con redes sociais ou outras plataformas externas directamente desde as páxinas desta web. As interaccións e a información obtida por esta web sempre estarán sometidas á configuración de privacidade do usuario en cada rede social. No caso de que se instale un servizo que permita interactuar con redes sociais, é posible que, aínda que os usuarios non utilicen o servizo, este recolla datos de tráfico web relativos ás páxinas nas que estean instalados.

Facebook ads

En campamentosdegalicia.com  utilizamos Facebook ads, a plataforma de publicidade de Facebook, que nos permite crear campañas e anuncios. Ao xerar un anuncio, pódese segmentar o público por:

·         Lugar

·         Datos demográficos (idade, sexo, etc.)

·         Intereses (actividades, afeccións, etc.)

·         O que compran en internet e por outras canles

·         Etc.

Os datos obtidos a través de Facebook ads están suxeitos a esta política de privacidade desde o momento en que o usuario deixa os seus datos no formulario desta web para unirse ao boletín de subscricións. En ningún caso utilizarase a información procedente de Facebook cunha finalidade diferente.

Legitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Tamén a contratación de produtos e servizos segundo os termos e condicións que constan na politica comercial.

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son:

-Datos de identificación

-Códigos ou claves de identificación

-Direccións postais ou electrónicas

 -Información comercial

 -Datos económicos

– Non se tratan datos especialmente protexidos.

Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación coa entidade e non se solicite a súa supresión polo interesado, serán conservados conforme aos prazos legais establecidos na lexislación aplicable, tomando como referencia a última comunicación.

A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Os datos recolleitos non serán cedidos ou tratados por terceiras persoas, sen o previo consentimento do cliente, salvo naqueles casos nos que for imprescindible para a correcta prestación do servizo ou exista unha obrigación legal.

No entanto, moitas ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratados por terceiros. Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, campamentosdegalicia.com comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a campamentosdegalicia.com  a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Navegación

Ao navegar por campamentosdegalicia.com  pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar ao usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

·         Google analytics

·         Facebook inside

Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.

Segredo e seguridade dos datos

campamentosdegalicia.com comprométese no uso e tratamento dos datos incluídos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

Esta web inclúe un certificado SSL. Trátase dun protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxen de maneira íntegra e segura, é dicir, a transmisión dos datos entre un servidor e usuario web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada.

campamentosdegalicia.com non pode garantir a absoluta inexpugnabilidad da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

Con respecto á confidencialidade do procesamiento A EMPRESA asegurarase de que calquera persoa que estea autorizadapara procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta A EMPRESA deberá notificar ao Cliente sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como coñézase ou cando o Cliente solicíteo razoablemente.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a campamentosdegalicia.com  exonerando á EMPRESA de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ser informado as condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte da EMPRESA na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

Revocabilidad

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo á EMPRESA nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios na política de privacidade

A EMPRESA resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Correos comerciais

De acordo coa LSSICE, campamentosdegalicia.com non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.

Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, campamentosdegalicia.com comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

De parte do equipo que formamos A EMPRESA agradecémosche o tempo dedicado en ler esta política de privacidade.

POLITICA DE COOKIES

Cookie é un ficheiro que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.. O navegador do usuario memoriza cookies no disco duro soamente durante a sesión actual ocupando un espazo de memoria mínimo e non prexudicando ao computador. As cookies non conteñen ningunha clase de información persoal específica, e a maioría das mesmas bórranse do disco duro ao finalizar a sesión de navegador (as denominadas cookies de sesión).

A maioría dos navegadores aceptan como estándar ás cookies e, con independencia das mesmas, permiten ou impiden nos axustes de seguridade as cookies temporais ou memorizadas.

Sen o seu expreso consentimento –mediante a activación das cookies na súa navegador – VIDA LÁCTEA, SLU non enlazará nas cookies os datos memorizados cos seus datos persoais proporcionados no momento do rexistro ou a compra.

Que tipos de cookies utiliza esta páxina web?

– Cookies técnicas: Son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

– Cookies de personalización: Son aquelas que permiten ao usuario acceder ao servizo con algunhas características de carácter xeral predefinidas en función dunha serie de criterios no terminal do usuario por exemplo serian o idioma, o tipo de navegador a través do cal accede ao servizo, a configuración rexional desde onde accede ao servizo, etc.

– Cookies de análise: Son aquelas que ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatística da utilización que fan os usuarios do servizo ofertado. Para iso analízase a súa navegación na nosa páxina web co fin de mellorar a oferta de produtos ou servizos que lle ofrecemos.

– Cookies publicitarias: Son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos xestionar da forma máis eficaz posible a oferta dos espazos publicitarios que hai na páxina web, adecuando o contido do anuncio ao contido do servizo solicitado ou ao uso que realice da nosa páxina web. Para iso podemos analizar os seus hábitos de navegación en Internet e podemos mostrarlle publicidade relacionada co seu perfil de navegación.

– Cookies de redes sociais externas: utilízanse para que os visitantes poidan interactuar co contido de diferentes plataformas sociais (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) e que se xeren unicamente para os usuarios das devanditas redes sociais. As condicións de utilización destas cookies e a información recompilada regúlase pola política de privacidade da plataforma social correspondente.

– Cookies de publicidade comportamental: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado. Estas cookies almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar publicidade en función do mesmo.

Cookies de terceiros: A Web de VIDA LÁCTEA, SLU pode utilizar servizos de terceiros que, por conta de VIDA LÁCTEA, SLU recompilasen información con fins estatísticos, de uso do Site por parte do usuario e para a prestacion doutros servizos relacionados coa actividade do Website e outros servizos de Internet.

En particular, este sitio web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio nos Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.  Para a prestación destes servizos, estes utilizan cookies que recompilan a información, incluída a dirección IP do usuario, que será transmitida, tratada e almacenada por Google nos termos fixados na Web Google.com. Incluíndo a posible transmisión da devandita información a terceiros por razóns de esixencia legal ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google.

Desactivación e eliminación de cookies

Ten a opción de permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no teu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu equipo. Ao desactivar cookies, algúns dos servizos dispoñibles poderían deixar de estar operativos. A forma de deshabilitar as cookies é diferente para cada navegador, pero normalmente pode facerse desde o menú Ferramentas ou Opcións. Tamén pode consultarse o menú de Axuda do navegador onde podes atopar instrucións. O usuario poderá en calquera momento elixir que cookies quere que funcionen neste sitio web.

Pode vostede permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu computador:

• Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-é/windows-vista/Block-or-allow-cookies

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-os-sitios-web-garden-a súa-preferencia

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=é

• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-e-seguridade/como-xestionar-as-cookies/

• Opera: http://help.opera.com/linux/10.60/é-É/cookies.html

Ademais, tamén pode xestionar o almacén de cookies no seu navegador a través de ferramentas como as seguintes

• Ghostery: www.ghostery.com/

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Aceptación da Política de cookies

campamentosdegalicia.com asume que vostede acepta o uso de cookies. No entanto, mostra información sobre a súa Política de cookies na parte inferior ou superior de calquera páxina do portal con cada inicio de sesión co obxecto de que vostede sexa consciente.

Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

• Aceptar cookies. Non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.

• Pechar. Ocúltase o aviso na presente páxina.

• Modificar a súa configuración. Poderá obter máis información sobre que son as cookies, coñecer a Política de cookies e modificar a configuración da súa navegador.

Se ten dúbidas sobre esta política de cookies, pode contactar con VIDA LÁCTEA, SLU en info@vidalactea.com.

icon-1.png

Campamentos de Galicia

É a marca de actividades de verán da empresa Vida Lactea que leva traballando no Lecer e Tempo Libre máis de 20 anos
icon-2.png

Enderezo

Pintor Corredoira, 427002 - LugoSpain
icon-3.png

Contacto

Horario de Oficiña: de 10:00 a 17:00 Teléfono: +34 982 82 84 96Email: campamentosdegalicia@vidalactea.com

Vida Láctea © 2024. Tódolos dereitos reservados